ZHP Wejherowo

Regulamin pracy Komendanta i Komendy

Hufca WEJHEROWO im. Partyzantów Kaszubskich

Rozdział I -Postanowienia ogólne

§ 1

Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • postanowień Statutu ZHP
 • uchwał i decyzji władz wyższego stopnia
 • zasad tworzenia i działania hufca
 • ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"
 • niniejszego regulaminu.

§ 2

Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań hufca określone w Statucie ZHP, uchwałach władz wyższego szczebla i Zjazdu Hufca.

§ 3

Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

§ 4

W skład komendy hufca wchodzą:

 • komendant hufca   - hm Zofia Wysocka
 • skarbnik hufca   - pwd Bogdan Meyer
 • członek ds. programowych   - pwd Małgorzata Woźniak
 • członek ds. kształceniowych   - phm Weronika Nadzikiewicz
 • członek ds. zuchowych   - phm Dorota Bianga-Grabińska
 • kwatermistrz    -phm Rafał Hebel

.

Rozdział II -Organizacja pracy komendanta i komendy hufca

§ 5

 1. 1. Komendant hufca organizuje prace komendy hufca i kieruje jej pracą.
  2. Komendant hufca w szczególności:
 1. zwołuje zbiórki komendy hufca
 2. ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy hufca
 3. nadzoruje wykonywanie uchwał komendy hufca.
 4. wydaje rozkazy

§ 6

 1. 1. W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje zastępca komendanta hufca lub w szczególnych przypadkach inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.
  2. Komenda hufca w drodze uchwały przyjmuje Regulamin z podziałem zadań przypisanych poszczególnym członkom komendy hufca.

§ 7

W ramach podziału zadań, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, członkowie komendy hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:

 1. przedkładają i referują za zbiórkach komendy sprawy należące do ich zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów hufca,
 2. koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,
 3. kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły oraz oceniają pracę kierowników zespołów.

Rozdział III -Tryb pracy komendy hufca

§ 8

 1. 1. Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy komendy, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Komendant hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórkę komendy hufca na wniosek co najmniej 1/3 składu komendy hufca w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Komenda hufca określa sposób powiadamiania o zbiórkach komendy. O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszonych instruktorów (listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną) co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki.
  3. W zbiórkach komendy hufca mogą uczestniczyć przewodniczący komisji rewizyjnej hufca a na zaproszenie komendanta hufca również inne osoby.

§ 9

 1. 1. Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
  2. Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komendy.
  3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności komendanta hufca.
  4. Uchwałę komendy hufca podpisuje komendant hufca lub członek komendy prowadzący zbiórkę komendy hufca.

§ 10

 1. 1. Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują obecni członkowie komendy hufca oraz protokolant.
 2. 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 1. datę i numer kolejny zbiórki
 2. wskazanie osoby prowadzącej zbiórkę i listę uczestników zbiórki
 3. porządek zbiórki
 4. treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć
 5. określenie terminu realizacji podjętych uchwał i osób odpowiedzialnych za ich realizację
 6. określenie terminu kolejnej zbiórki komendy.

 1. 3. Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca.

§ 11

1. W sytuacjach wymagających szybkiej decyzji, Komenda Hufca może podejmować uchwały elektronicznie za pomocą zamkniętej grupy lub informatora na facebooku.

2. W Uchwale należy zaznaczyć że została podjęta drogą elektroniczną.

Rozdział IV -Organizacja pracy komendy hufca i powołanych zespołów

§ 11

 1. 1. Realizując statutowe obowiązki komenda hufca może powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.
  2. Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje ( regulamin pracy ) oraz wskazuje odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
  3. Powołanie zespołu i regulamin jego działania, komendant hufca podaje do wiadomości w rozkazie.

Zakres zadań i kompetencji poszczególnych członków Komendy Hufca i powołanych zespołów Hufca

Komendant hufca

 1. Kieruje bieżącą działalnością Hufca.
 2. Określa organizacje pracy komendy hufca.
 3. Odpowiada za realizację programu Strategia Rozwoju Hufca na lata 2003-2007.
 4. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie zespołów zadaniowych hufca.
 5. Nadzoruje pracę wszystkich komórek organizacyjnych Hufca.
 6. Wydaje rozkazy.
 7. Kieruje pracami Komendy Hufca.
 8. Reprezentuje Hufiec w kontaktach zewnętrznych.
 9. Wykonuje decyzje, uchwały i polecenia władz wyższego szczebla i zadania określone w innych przepisach ZHP.

Skarbnik hufca

 1. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem księgowości hufca
 2. Opracowuje program wychowania gospodarczego hufca.
 3. Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca.
 4. Opiniuje wnioski dotyczące skutków finansowych przed podjęciem decyzji przez komendę hufca.
 5. Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację.
 6. Nadzoruje przygotowania projektu budżetu i sposób ich realizacji.
 7. Wykonuje inne zadania wskazane przez komendanta hufca.

 

Członek komendy hufca ds. programowych i zespoły programowe:

 1. opracowywanie materiałów metodycznych
 2. organizacja zbiórek drużynowych
 3. wspieranie działań drużynowych
 4. rzecznictwo spraw drużynowych na forum hufca
 5. koordynacja działań prowadzonych przez gromady zuchowe, drużyny harcerskie inne jednostki podstawowe
 6. inicjowanie i organizacja imprez programowych hufca
 7. koordynacja udziału drużyn w przedsięwzięciach chorągwianych i o zasięgu ogólnopolskim.

Członek komendy hufca ds. kształcenia i zespół Kadry Kształcącej:

 1. przygotowywanie planów kształceniowych hufca
 2. realizacja planu kształcenia
 3. opracowywanie programów szkoleń (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje metodyczne) oraz gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu
 4. koordynacja zdobywania przez instruktorów hufca OKK
 5. współpraca z hufcową komisją stopni instruktorskich
 6. motywowanie instruktorów do podnoszenia kwalifikacji
 7. pozyskiwanie kadry
 8. współpraca z ChZKK i MAK
 9. poradnictwo metodyczne.

Członek komendy hufca i zespół kwatermistrzowski:

 1. współpraca ze skarbnikiem w opracowywaniu budżetu hufca oraz nadzór jego wykonania
 2. odpowiedzialność za gospodarkę sprzętową hufca
 3. nadzór nad gospodarką sprzętową w środowiskach
 4. prowadzenie dokumentacji majątkowej hufca
 5. współpraca z Zespołem Kształcenia w zakresie wychowania gospodarczego w gromadach, drużynach, szczepach i związkach drużyn
 6. nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami w jednostkach hufca
 7. nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem kasacji sprzętu hufca.
 8. Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem HBO CEDRON
 9. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki sprzętowej w jednostkach organizacyjnych hufca.

Członek komendy hufca do spraw zuchowych:

 1. Sprawuje nadzór nad powstaniem i funkcjonowaniem systemu monitoringu pracy gromad zuchowych .
 2. Odpowiada za funkcjonowanie systemu motywowania instruktorów.
 3. Odpowiada za pracę zespołów: kwatermistrzowskiego, pozyskiwania środków w środowisku zuchowym.
 4. Wspólnie z członkiem do spraw programowych i kształceniowych pracuje nad  programem pracy wychowawczej dla jednostek organizacyjnych hufca.
 5. Wykonuje inne zadania wskazane przez komendanta hufca.